1. Osobné údaje

Prosím, pre bližšie informácie si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

2. Aktualizácia podmienok používania

Kvôli sústavným technickým a právnym inováciám musíme meniť a/alebo aktualizovať existujúce podmienky používania. Zakaždým si preto prosím skontrolujte, pred použitím našich internetových stránok, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia ich znenia. Najnovšia aktualizácia bola v októbri 2013.

3. Autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva

Celý obsah našich internetových stránok, vrátane (ale nielen) textov, obrázkov, grafických znázornení, audio a video súborov je, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, naším majetkom (V tejto súvislosti si prosím prečítajte ustanovenie o hypertextových odkazoch v zmysle bodu 3). Tento autorským právom chránený obsah možno použiť bez výslovného súhlasu len pre súkromné, a nie pre verejné alebo komerčné účely (ako  napr. sťahovanie, kopírovanie, atď.). Zmeny, preklady alebo ďalšie úpravy či spracovanie obsahu našich internetových stránok je možné uskutočniť jedine na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Beiersdorf  Slovakia s.r.o..

Neoprávnené použitie alebo zneužitie akýchkoľvek registrovaných ochranných známok patriacich spoločnosti Beiersdorf  je zakázané.

Dovoľujeme si upozorniť, že akékoľvek porušenie našich autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva môže mať občiaskoprávneho alebo trestnoprávneho následky.

4. Vylúčenie zodpovednosti

Toto sú medzinárodné stránky Eucerin. Obsah týchto stránok vrátane výrobkov, služieb a informácií má všeobecný charakter a nemusí byť v súlade s vašimi miestnymi zákonnými predpismi.

Niektoré ponuky, výrobky alebo služby, ktoré sú publikované prostredníctvom webových stránok Eucerin, sa nemusia poskytovať v krajine, ktorú ste zvolili, a sú teda pre danú krajinu neplatné.

Navštívte, prosím, stránky www.eucerin.com a zvoľte vašu krajinu na presmerovanie na príslušné lokálne internetové stránky.

Informácie na týchto internetových stránkach boli zostavené a overené s najväčšou starostlivosťou, napriek tomu neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, presnosť, úplnosť a/alebo kvalitu.

Tieto internetové stránky obsahujú hypertextové odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nepozná obsah internetových stránok tretích osôb, nedáva žiadnu záruku, a nenesie ani žiadnu zodpovednosť za možný nezákonný obsah internetových stránok týchto tretích osôb alebo iné porušenie právnych predpisov z ich strany. Aj napriek tomu Beiersdorf Slovakia, s.r.o. bezodkladne odstráni akýkoľvek hypertextový odkaz alebo iný obsah internetových stránok, pokiaľ sa dozvie, že tieto porušujú platné právne predpisy.

Tieto internetové stránky sú zdrojom všeobecných informácií a v žiadnom prípade by nemali byť považované za náhradu lekárskeho alebo iného odborného stanoviska.V prípade potreby sa preto prosím obrátte na Vami zvoleného lekára alebo iného odborníka. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za úkony urobené na základe informácií z týchto internetových stránok.

Používanie týchto internetových stránok a sťahovanie dátových súborov  z nich sa deje vždy na vlastné riziko používateľa. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škodu, najmä na dátových súboroch, hardware a/alebo software používateľa, vyplývajúcu z takého konania používateľa. Zodpovednosť za úmyselné a hrubo nedbanlivostné konanie ostáva nedotknutá.

5. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v rámci akejkoľvek súdnej právomoci, platnosť alebo vykonateľnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok v danej súdnej právomoci ostávajú nedotknuté.

Pokiaľ chcete nahlásiť protiprávne konanie týkajúce sa našich internetových stránkach, neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese.

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Riznerova 5
811 01 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 5710 1626

Email

6. Hodnotenia a recenzie

[Registrovaní] užívatelia môžu zverejňovať hodnotenie a recenzie našich výrobkov prezentovaných na našich webových stránkach (ďalej len "produktové hodnotenie"), ak ich obsah nie je nezákonný, nemravný, výhražný, urážlivý, narušujúci súkromie, v rozpore s právami duševného vlastníctva alebo inak poškodzujúci tretiu stranu a nie je tvorený alebo neobsahuje softvérové víry, obchodnú či politickú propagáciu, reťazové správy, hromadné mailingy alebo akékoľvek iné formy nevyžiadaných správ ("spamu"). Beiersdorf si vyhradzuje právo odstrániť, upraviť či dokonca odmietnuť zverejnenie takého obsahu.

Ak zverejní užívateľ produktové hodnotenie, poskytuje tým spoločnosti Beiersdorf nevýhradné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné a plne podlicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a ukazovať tento obsah po celom svete vo všetkých médiách. Ďalej užívateľ poskytuje spoločnosti Beiersdorf a všetkým nadobúdateľom sublicencií právo používať meno alebo pseudonym, ktoré užívateľ poskytne v súvislosti s jeho produktovým hodnotením. Užívateľ teda zverejnením obsahu na webových stránkach vyhlasuje a zaručuje, že vlastní alebo inak spravuje všetky práva k obsahu, ktorý užívateľ zverejňuje; že obsah je správny; že používanie obsahu neporušuje tieto podmienky používania webových stránok; že nespôsobí ujmu akejkoľvek osobe či subjektu; a že užívateľ nahradí spoločnosti Beiersdorf škodu spôsobenú akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi z takého zverejneného obsahu. Beiersdorf neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah zverejnený užívateľom alebo akoukoľvek treťou stranou.

Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

  • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
  • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
  • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár