Úplné pravidlá súťaže Eucerin letná súťaž

 Úplné pravidlá súťaže
Eucerin letná súťaž 

– pre Slovenskú Republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Eucerin letná súťaž“ na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor““).

Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca““).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 16. 6. 2019 00:00:00 hod. do 21. 6. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom https://www.facebook.com/EucerinSK/ (ďalej len „súťažný profil").

 

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“).

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 

i. sa prihlási do svojho facebookového profilu;
ii. navštívi súťažný profil (oficiálny profil EUCERIN: https://www.facebook.com/EucerinSK/);
iii. zachytí okamih, kedy bude na súťažnom profile v rámci súťažného postu umiestnená otázka „Ako sa volá látka, ktorá podporuje koži vlastné mechanizmy obnovy DNA a je obsiahnutá v obidvoch prípravkoch?“ (ďalej len „súťažná otázka“);
iv. prostredníctvom svojho facebookového profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažnú otázku obsahujúci svoju odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na súťažnú otázku.

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s týmito pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto pravidiel.
Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažného postu na súťažnom profile (ďalej len „registrácia").

2) Súťažná odpoveď nahratá súťažiacim do súťaže musí spĺňať najmä nasledovné náležitosti:
i. zodpovedá téme uvedenej v zadaní a neobsahuje osobné údaje tretích osôb alebo odkazy na profily tretích osôb na sociálnej sieti,
ii. môže byť zaslaná iba vo formáte: text do 300 znakov (vrátane medzier) v slovenskom jazyku,

3) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa na jeho ďalšiu účasť neprihliada. Zároveň už raz zaregistrovanú súťažnú odpoveď nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži. V tomto prípade môže byť súťažiaci zo súťaže vylúčený. 
4) Každý jednotlivý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz a s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

5) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať len raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vylosovaný skôr.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej trvania platne zaregistrovali, spĺňajú tieto pravidlá a súčasne zodpovedali správne na položenú súťažnú otázku, vylosovaných 3 výhercovia.

2) Žrebovanie sa uskutoční podľa týchto pravidiel technickým správcom, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Rozhodnúť o objektívnej správnosti odpovede je oprávnený výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď sa považujú za jedinú správnu odpoveď na súťažnou otázku.

4) Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď) (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu výhru v termíne konania súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj adresa bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

9) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o túto výhru: „Balíček Eucerin“ obsahujúci:
1x Eucerin Detské mlieko s mikropigmentmi Sensitive Protect SPF 30, 150 ml
1x Eucerin  Detský sprej na opaľovanie Sensitive Protect s  veľmi vysokou ochranou SPF 50+, 200 ml
1x Eucerin plážová hračka

(ďalej spoločne ako „výhra“)

2) Do súťaže je vložených 3 kusov výhry. Každý oprávnený výherca získa 1kus výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:


1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@eucerin.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, odpoveď na súťažnú otázku, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. VII. Súťažné odpovede:

1) Súťažné odpovede nesmú porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

2) Usporiadateľ má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také odpovede, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorých šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.

3) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné odpovede, ktoré:

nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
nie sú relevantné vo vzťahu k súťažnej otázke;
vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;
zachycujú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie, inak nezodpovedajú 
podmienkam súťaže a týmto pravidlám
obsahujú náboženský alebo politický podtext;
majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa
súťaže.

Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za súťažné odpovede, a za dôsledky ich zverejnenia, t.j. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.


VIII. Záverečné ustanovenia:


1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Súťažná odpoveď nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické alebo erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa, aj.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach EUCERIN.sk

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že v prípade, kde výhra predstavuje skutočné peniaze, usporiadateľ vopred získal písomný súhlas prevádzkovateľa, správcu alebo vlastníka sociálnej siete Facebook a ďalej usporiadateľ vyhlasuje, že takej súťaže sa môžu zúčastniť len súťažiaci starší ako 18 rokov.

8) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. So správou súťaže nie je sociálna sieť Facebook spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna pomoc. Záujemcovia sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie sociálnej sieti Facebook.

9) Sociálne sieť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť sa legálny priebeh súťaže najmä za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky pre splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) a dodržiavania príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa k súťaži a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie nevyhnutných regulačných povolení).

10) Zapojením do súťaže berú záujemcovia na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi alebo vlastníkovi sociálnej siete Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ a správca sociálnej siete Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

V Prahe dňa: 11.6. 2019Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

  • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
  • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
  • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár