Úplné pravidlá súťaže Súťaž o Eucerin Aquaphor

 

Úplné pravidlá súťaže
Súťaž o Eucerin Aquaphor

- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej "Súťaž o Eucerin Aquaphor" na sociálnej sieti Facebook (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je s

Beiersdorf Slovakia s r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako "usporiadateľ" ).

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len "organizátor" alebo "organizátor súťaže" )


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len "technický správca" alebo "technický správca súťaže") .

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 31. 1. 2019 00:00:00 hod. do 5. 2. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webovej stránky https://www.facebook.com/EucerinSK/- oficiálnej facebookovej stránky Eucerin (ďalej tiež ako“ súťažný web").


II. Účastníci súťaže:

a) Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší 16 rokov s adresou na doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) momentu registrácie do súťaže, a ďalej nepretržite až do okamihu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca").

b) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

c) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje (ďalej tiež "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

d) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.


III. Účasť v súťaži:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:

a) V termíne konania súťaže navštívi súťažný web, na ktorom bude umiestnený súťažný post odkazujúci na túto súťaž, obsahujúci okrem iného aj súťažnú otázku: " Na čo by ste Eucerin Aquaphor použili alebo čo vás na jeho použití prekvapilo?" (ďalej len "súťažná otázka").
 
b) Záujemca si vyhľadá informácie o produkte Aquaphor (najmä to, na čo všetko sa dá Aquaphor použiť), prihlási sa do svojho facebookového profilu a jeho prostredníctvom zverejní pod súťažnou otázku svoj príspevok (komentár) – súťažné dielo, ktorý bude obsahovať odpoveď na uvedenú súťažnú otázku (ďalej len "súťažná odpoveď" alebo „súťažné dielo“). 

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. Pravidiel a licenciu podľa čl. VII. Pravidiel.
 
Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného zverejnenia platnej súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára pod súťažnou otázkou na súťažnom webe (ďalej len "súťažná registrácia" alebo "registrácia"). 

2. Zverejnené súťažné dielo musí najmä spĺňať nasledujúce technické náležitosti:

 • Súťažné dielo musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní,
 • Súťažné dielo môže byť uverejnené iba vo forme, ktorú povoľujú všeobecné pravidlá pre vkladanie príspevkov na Facebook a byť napísané výhradne v slovenskom jazyku.


Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela (popr. z nej budú vyradené) nespĺňajúce podmienky súťaže.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela zverejnené mimo termínu konania súťaže, alebo súťažné diela vytvorené na základe rokovaní proti pravidlám súťaže, a ani súťažné diela, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:

 • nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
 • doručené do súťaže mimo termínu konania súťaže;
 • opisujú súťažiaceho v nebezpečných situáciách;
 • nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
 • nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
 • odporujú dobrým mravom;
 • opisujú činnosti akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie, inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám;
 • akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • obsahujú náboženský alebo politický podtext;
 • majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
 • zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.


Súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.

Usporiadateľ, resp. organizátor, so súhlasom usporiadateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo súťažné diela, ktoré zverejnili osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži.


3. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane s viacerými súťažnými dielami. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu. Bez obmedzená platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorého súťažná dielo sa v internom hodnotení poroty umiestnilo na vyššej priečke v rámci vyhodnotenia súťaže (ak tento súťažiaci splnil všetky podmienky pre získanie výhry).

4. Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálne siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné diela) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

5. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web.IV. Určenie výhercov:

1. Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

 • Najneskôr do 10 dní od skončenia súťaže zasadne porota zložená zo zástupcov usporiadateľa súťaže (ev. aj osôb usporiadateľom poverených).
 • Táto porota zo všetkých súťažných diel, ktoré boli do súťaže v termíne jej trvania platne nahrané (registrované), vyberie 5 víťazných súťažných diel, ktoré najlepšie splnili všetky podmienky tejto súťaže. Rozhodnutie poroty je konečné, bez možnosti odvolania alebo iného opravného prostriedku, s tým, že o zasadnutí poroty bude vytvorený oficiálny zápis.
 • Kritériom rozhodovania poroty bude najmä: dodržanie podmienok súťaže, originalita v uchopení témy a kreativita, a ďalej (ako doplnkové kritérium) kvalita spracovania súťažného diela. Výhercami v súťaži sa tak stane 5 súťažiacich, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a ktorých súťažné dielo bude zároveň porotou vybrané medzi 5 najlepších diel, a to zo všetkých súťažných diel, ktoré boli zaradené do súťaže v termíne jej trvania (ďalej len " výherca ").


2. Súťažiaci, ktorého registrované súťažné dielo bolo porotou vybrané medzi víťazné súťažné diela, bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od konca súťaže, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote, do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže a ktorého súťažné dielo bolo pre tieto účely porotou vybrané (ako náhradné víťazné súťažné dielo).

3. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

4. Ak sa nepodarí súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorého súťažné dielo bolo pre tieto účely porotou vybrané (ako náhradné víťazné súťažné dielo. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkovi splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, popr. nebude možné výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s právnymi predpismi a pravidlami súťaže), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o balíček obsahujúci nižšie uvedené produkty usporiadateľa:

 • 1x Regeneračná masť Eucerin Aquaphor, 220ml
 • 1x Jógová podložka

(ďalej tiež ako "výhra") 

 • Do súťaže je vložených 5 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

 • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
 • Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
 • Doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
 • Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko adresa) podľa týchto pravidiel, odpoveď na súťažnú otázku a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
 • viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente "Politika ochrany súkromia".


2. Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezodplatne účastníkom uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.VII. Licenčné oprávnenie

1. Nahraním súťažného diela do súťaže (na súťažný web) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený súťažné dielo používať na všetky spôsoby použitia v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej FB stránke NIVEA a EUCERIN, súťažnom webe alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na obdobie trvania majetkových práv autora k dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v platnom a účinnom znení. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, predpokladá sa, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže. Usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť (popr. udeliť sublicenciu) tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia, s čím súťažiaci nahraním súťažného diela do súťaže súhlasí. Súťažiaci účasťou na súťaži a odoslaním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je ako autor súťažného diela oprávnený uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak uvedeného, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody alebo ujmy vzniknuté v tejto súvislosti usporiadateľovi a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť, resp. ujmy odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by napr. v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla usporiadateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť, a zároveň mu zaniká právo na príslušné výhry.

2. Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslané je jeho pôvodným výtvorom, alebo že vysporiadal s autorom diela príslušné práva, t. j. nejde o zneužitie akýchkoľvek autorských diel, alebo práv duševného vlastníctva. Súťažiaci tiež vyhlasuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t. j. napr. práva osôb zmienených v súťažnom diele (t. j. práva osobnostné), práva vlastníkov vecí alebo ochranných známok uvedených v súťažných dielach atď. Všetky potrebné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný.


VIII. Záverečné ustanovenia:

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca / účastník.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Súťažiaci sa nahraním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa preukázať: písomným čestným vyhlásením, že autorské dielo ním zaradené do súťaže vytvoril osobne, alebo že vysporiadal s autorom diela príslušné práva, a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; písomným výslovným súhlasom osoby alebo všetkých osôb uvedených v súťažnom diele súťažiacim zaradeným do súťaže, že súhlasí so zaznamenaním svojej osoby, mena a pod. v tomto autorskom diele, so zaradením tohto autorského diela do tejto súťaže a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vylúčiť zo súťaže.

9. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporována, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook. 

11. Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi alebo vlastníkovi sociálnej siete Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

12. Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla a odkaz na tieto pravidlá na súťažnom webe.

V Bratislave dňa: 29. 1. 2019Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

 • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
 • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
 • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár