Vianočná webová súťaž Eucerin 2018

Úplné pravidlá súťaže

"Vianočná webová súťaž Eucerin"

- pre Slovenskú republiku -

 

 

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej "Vianočná webová súťaž Eucerin" (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

 

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

 

Usporiadateľom súťaže je

 

Beiersdorf Slovakia s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie len „usporiadateľ“).

 

Organizátorom súťaže je

 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

 

Technickým správcom súťaže je

 

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, spoločnosť zapísaná v OR vedenomKrajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

 

 

Originál Úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

 

 

I.       Termín a miesto konania súťaže:

 

1)     Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2018 00:00:00 hod. do 24. 12. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len "doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže "), výhradne prostredníctvom webových stránok EUCERIN. (ďalej len "súťažný web").

 

2)     Na účely vyhodnotenia súťaže je súťaž rozdelená do 24 jednotlivých a úplne samostatne vyhodnocovaných súťažných dní, pričom súťažný deň zodpovedá kalendárnemu dňu v dobe konania súťaže od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (ďalej len "súťažný deň ").

 

II.     Súťažiaci:

 

1)     Účastníkom sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca"). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci zo súťaže bez náhrady vyradený.

 

2)     Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

3)     Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje podľa článku III. (ďalej len "súťažiaci").

 

4)     Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

 

III.    Účasť v súťaži:

 

1)     Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v dobe a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

o   vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje

·       e-mailová adresa,

·       meno a priezvisko,

·       adresa na území Slovenskej republiky,

·       dátum narodenia,

·       pohlavia;

o   potvrdí, že je starší ako 16 rokov;

o   a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla odoslať.

 

2)     Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej len "súťažná registrácia").

 

3)     Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, vždy však v novom súťažnom dni. Ak sa súťažiaci v jednom súťažnom dni zapojí do súťaže opakovane, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťažného dňa sa teda bude počítať vždy iba jeho posledná registrácia.

 

4)     Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.

 

IV.   Určenie výhercov:

 

1)     Po skončení súťažného dňa bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej konania platne zaregistrovali v rámci daného súťažného dňa, vyžrebovaných 5 výhercov výhry.

 

2)     Žrebovanie bude vykonané organizátorom súťaže, a to vždy nasledujúci deň po skončení súťažného dňa. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol, s tým, že bude vždy vopred špecifikované, aké výhry (jej vymedzenie) sa žrebujú.

 

3)     Súťažný deň sa vyhodnocuje samostatne, registrácie súťažiacich sa teda do ďalších súťažných dní akokoľvek nepresúvajú.

 

4)     Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, vyžrebovanému za tým účelom dodatočne.

 

5)     Výhra bude výhercovi zaslaná technickým správcom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

 

6)     Ak súťažiaci nezareaguje na výhernú správu do 7 dní, alebo ak sa nepodarí vyžrebovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, vyžrebovanému za tým účelom dodatočne. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

 

7)     Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v rámci jedného súťažného dňa. Počas doby konania súťaže môže súťažiaci vyhrať opakovane. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúceho, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže, sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný) skôr.

 

8)     V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej súťažiacich (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V.    Výhry v súťaži:

1)     V súťaži sa hrá o tieto výhry:

 

5x Vianočná taštička obsahujúca Eucerin Hyaluron-Filler Nočné obnovujúce & vypĺňajúce sérum, Čistiaca micelárna voda 3v1 DermatoCLEAN

5x Vianočná taštička obsahujúca Eucerin pH5 Relipidačný sprchový olej, Eucerin pH5 Regeneračný krém na ruky

5x Vianočná taštička obsahujúca Remodelačný Denný krém Volume-Filler pre suchú pleť, Remodelačný Nočný krém Volume-Filler

5x Vianočná taštička obsahujúca Denný krém proti vráskam Q10 ACTIVE, Nočný krém proti vráskam Q10 ACTIVE

5x Vianočná taštička obsahujúca Denný krém Hyaluron-Filler + Elasticity, Nočný krém Hyaluron-Filler + Elasticity

5x Vianočná taštička obsahujúca Denný krém proti vráskam Hyaluron-Filler pre suchú pleť, Nočný krém proti vráskam Hyaluron-Filler

5x Emulzia na opaľovanie proti vráskam Photoaging Control SPF 30, Eucerin Extra ľahké mlieko na opaľovanie Photoaging Control SPF 30, plážová taška Eucerin

5x Detské mlieko na opaľovanie s ochrannými mikropigmentmi Sensitive Protect SPF 30, Eucerin Extra ľahké mlieko na opaľovanie Photoaging Control SPF 30, plážová taška Eucerin

5x Vysoko ochranný krém na opaľovanie na tvár Sensitive Protect SPF 30, Transparentný sprej na opaľovanie Dry Touch SPF 30, plážová taška Eucerin

5x Detské mlieko na opaľovanie s ochrannými mikropigmentmi Sensitive Protect SPF 30, Eucerin Extra ľahké mlieko na opaľovanie Sensitive Protect SPF 30, plážová taška Eucerin

5x CC krém na opaľovanie Photoaging Control SPF 50+, Eucerin Extra ľahké mlieko na opaľovanie Photoaging Control SPF 30, plážová taška Eucerin

5x Detské mlieko na opaľovanie Sensitive Protect SPF 50+, Eucerin Extra ľahké mlieko na opaľovanie Sensitive Protect SPF 30, plážová taška Eucerin

15x Eucerin MEN Gél na holenie Silver Shave, Eucerin MEN Balzam po holení Silver Shave, MEN hydratačný krém Deep Moisture

15x DERMOPURE zmatňujúca emulzia, DERMOPURE krycí korektor, DERMOPURE Čistiaci gél

15x Eucerin Hyaluron-Filler Denný krém SPF15 pro normálnu a zmiešanú pleť, Eucerin Hyaluron-Filler nočný krém, Čistiaca micelárna voda 3v1 DermatoCLEAN

15x Denný krém Hyaluron-Filler + Elasticity, Nočný krém Hyaluron-Filler + Elasticity, Čistiaca micelárna voda 3v1 DermatoCLEAN

 

-        Do súťaže je vložených celkom 120 ks výhier. Každý deň vyhrá 5 výhercov 1 kus výhry každý.

-        Okamihom začatia príslušného súťažného dňa (teda v 00:00:00 hod príslušného súťažného dňa), sa na webových stránkach súťaže otvorí jedno okienko adventného kalendára a dôjde k zverejneniu druhu výhier, o ktoré sa v príslušnom súťažnom dni hrá.

 

 

(ďalej tiež ako "výhra" alebo "výhry")

 

 

VI.   Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

 

1)     Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

-        prevádzkovateľom je usporiadateľ;

-        účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;

-        právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;

-        doba spracúvania je doba: od okamihu začatia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len dokumenty potrebné pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv prevádzkovateľa pozri dokument "Politika ochrany súkromia");

-        rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,

-        údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem organizátora spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej usporiadateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia,

-        viac informácií o spracúvaní, príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente "Politika ochrany súkromia".

 

2) Záujemca (resp. súťažiaci) výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich zapojených do súťaže, a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia:

 

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

 

2) Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

 

3) Súťažiaci zapojený do súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

 

4) Usporiadateľ môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ju skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov.

 

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný záujemca tieto rozptýliť (a v predmetnej skutočnosti preukázať).

 

7) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci, na ktorých po vyhodnotení súťaže organizátor zverejní aj zoznam výhercov.

 

V Prahe dňa: [31.10.2018]

Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

  • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
  • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
  • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár