Súťaž o vianočnú taštičku Eucerin Hyaluron-Filler

Úplné pravidlá súťaže
Súťaž o vianočnú taštičku Eucerin Hyaluron-Filler
- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej "Súťaž o vianočnú taštičku Eucerin Hyaluron-Filler" na sociálnej sieti Facebook (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je s

Beiersdorf Slovakia s r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako "usporiadateľ" ).

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len "organizátor" alebo "organizátor súťaže" )


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len "technický správca" alebo "technický správca súťaže") .

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.
 
I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 12. 12. 2018 00:00:00 hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže "), výhradne prostredníctvom webovej stránky https://www.facebook.com/EucerinSK/- oficiálnej facebookovej stránky Eucerin (ďalej tiež ako“ súťažný web ").

II. Účastníci súťaže:

a) Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší 16 rokov s adresou na doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) momentu registrácie do súťaže, a ďalej nepretržite až do okamihu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca").

b) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

c) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje (ďalej tiež "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

d) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.


III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:

a) V termíne konania súťaže navštívi súťažný web, na ktorom bude umiestnený súťažný post odkazujúci na túto súťaž, obsahujúci okrem iného aj súťažnú otázku: "Komu a prečo by ste výhrou chceli urobiť radosť?" (ďalej len "súťažná otázka").
 
b) Prihlási sa do svojho facebookového profilu a jeho prostredníctvom zverejní pod súťažnou otázku svoj príspevok (komentár), ktorý bude obsahovať odpoveď (formulovanou v súlade s podmienkami a pokynmi uvedenými nižšie) na súťažnú otázku (ďalej len "súťažná odpoveď").

Súťažná odpoveď nesmie obsahovať označenie osoby (ktoré chce záujemca urobiť radosť) odkazom na jej profil na Facebooku, ani konkrétne meno a priezvisko osoby. Osoba by mala byť označená iba všeobecne, pozri príklad: "Chcem urobiť radosť starej mame, pretože ju mám rada.".

Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede nespĺňajúce vyššie uvedené podmienky, alebo tie, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel.
 
Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného nahrania platnej súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára pod súťažnou otázkou na súťažnom webe (ďalej len "súťažná registrácia" alebo "registrácia"). Usporiadateľ (príp. organizátor na základe poverenia usporiadateľa) má výhradné právo rozhodnúť o tom, či ak súťažná odpoveď spĺňa podmienky súťaže.

2) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (teda, k týmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa neprihliada).

3) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálne siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

4) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vylosovaný skôr.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web.


IV. Určenie výhercov:

1) Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:
Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali (tzn. s riadnou súťažnou odpoveďou), vylosovaných 10 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Výhercami sa tak v súlade s predchádzajúcou vetou stane 10 súťažiacich, ktorí sa do súťaže riadne registrujú,  splnia všetky podmienky súťaže a zároveň budú vylosovaní. Súťaž tak má max. 10 výhercov. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol 

2) Vylosovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od konca súťaže, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote, do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže a bol vyžrebovaný ako náhradník.

3) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

4) Ak sa nepodarí vylosovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5) V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkovi splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, popr. nebude možné výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s právnymi predpismi a pravidlami súťaže), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:


1) V súťaži sa hrá o vianočnou taštičku obsahujúce nižšie uvedené produkty usporiadateľa:
- 1x Eucerin Hyaluron-Filler Denný krém pre suchú pleť, 50ml
- 1x Eucerin Hyaluron-Filler Nočný krém, 50ml


(ďalej tiež ako "výhra") 

Do súťaže je vložených 10 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko adresa) podľa týchto pravidiel, odpoveď na súťažnú otázku a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente "Politika ochrany súkromia".

2) Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezodplatne účastníkom uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2) Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetnej skutočnosti preukázať) záujemca / účastník.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8) Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporována, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook. 

10) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi alebo vlastníkovi sociálnej siete Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

11) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla a odkaz na tieto pravidlá na súťažnom webe.

V Bratislave dňa: 7. 12. 2018Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

  • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
  • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
  • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár