Úplné pravidlá súťaže
Súťaž o Eucerin Anti-Pigment balíček
– pre Slovenskú Republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Súťaž o Eucerin Anti-Pigment balíček“ na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).

Technickým správcom súťaže je

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci 

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od  23.04.2024 00:00:00 hod. do 29.04.2024 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Facebook, konkrétne na oficiálnom profile Eucerin: https://www.facebook.com/EucerinSK/  (ďalej len „súťažný profil“).

 

II. Účastníci súťaže:

a) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“).

b) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

c) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. týchto pravidiel (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

d) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

 


III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:

a) Sa v termíne konania súťaže prihlási do svojho facebookového profilu;
b) stane sa fanúšikom súťažného profilu (stránku https://www.facebook.com/EucerinSK/ má označenú „To sa mi páči“ / „Like“) a toto označenie nezruší od registrácie počas celej doby trvania súťaže; 
c) navštívi súťažný profil, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnený príspevok (ďalej len "súťažný post") vyzývajúci na účasť v súťaži, ktorý bude okrem iného obsahovať súťažnú otázku: „Napíšte nám do komentárov, ktoré dve aktívne zložky obsahuje Sérum s duálnym účinkom?“ ďalej len „súťažná otázka“);
d) prostredníctvom svojho  facebookového profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažným postom obsahujúci odpoveď (ďalej len "súťažná odpoveď" alebo tiež "súťažné dielo") na tu uvedenú súťažnú otázku.

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a súčasne potvrdzuje, že má viac ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel a súčasne tiež oprávnenie na použitie súťažného diela (pod)licenciou podľa čl. VII. úplných pravidiel súťaže.
 
Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim v okamihu úspešného nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažného postu na súťažnom profile (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“). 

2) Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo termín konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3) Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady. Rozhodnúť, či súťažná odpoveď a účasť súťažiaceho spĺňa tie pravidlá je oprávnený len usporiadateľ.  

4) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa na jeho ďalšie účasti už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži. V tomto prípade môže byť súťažiaci vylúčený.
5) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, splňujúcim podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažné profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

 

IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže budú zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej trvania platne zaregistrovali, spĺňajú tieto pravidlá a súčasne zodpovedali správne na položenú súťažnú otázku, vylosovaní 3 výhercovia.

2) Žrebovanie sa uskutoční podľa týchto pravidiel technickým správcom, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Rozhodnúť, či súťažná odpoveď spĺňa podmienky súťaže, je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určené odpovede sa považujú za odpovede riadne zaradené do súťaže. 

4) Vybraní súťažiaci budú o tejto skutočnosti informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy bol na základe rozhodnutia poroty vybraný ako výherca, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa zapojil do súťaže (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď) (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy bude vybraný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, t.j. nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky, a bol vybraný ako náhradník.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru. 

7) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr.

8) V prípade, ak sa vybranému súťažiacemu nepodarí výhru doručiť, alebo si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu behom prepravy. 

9) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, neodovzdané  výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 
 
V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o 3 ks výhry pozostávajúcej vždy z:

1x Eucerin Anti-Pigment Denný krém, 50 ml
1x Eucerin Anti-Pigment Nočný krém, 50 ml
1x Eucerin Anti-Pigment Sérum s duálnym účinkom, 30 ml


(ďalej len ako „výhra“)

2. Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.

 

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
– Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
– Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
– Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@eucerin.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
– Doba uchovávania osobných údajov je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
– Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov (prípadne o veku nižšom spolu so súhlasmi zákonných zástupcov); 
– Viac informácií o spracúvaní, príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia vrátane kontaktov na prevádzkovateľa a na zodpovednú osobu nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.  VII. Súťažná odpoveď - licencia:

1) Súťažná odpoveď nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

2) Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také odpovede, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo jeho šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.

3) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;
odporujú dobrým mravom;
akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
obsahujú náboženský alebo politický podtext;
majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
obsahujú osobné údaje tretích osôb, ktoré neudelili súhlas na zverejnenie ich prezývky/mena a priezviska alebo obsahujú iné osobné údaje;
zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže. 

4) Nahratím súťažného diela do súťaže (tzn. na sociálnu sieť Facebook) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený súťažné dielo použiť na všetky spôsoby použitia v zmysle v § 19 ods. 4,  zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke EUCERIN, oficiálnej Facebook a Instagram stránke EUCERIN a alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských súťažných diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahrňuje neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním súťažného diela do súťaže.  

5) Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za súťažné diela, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

VIII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Súťažná odpoveď nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach EUCERIN.sk.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7) Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Facebook nezodpovedá za túto súťaž. So správou súťaže nie je sociálna sieť Facebook nijako spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna pomoc. Záujemcovia sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie sociálnej sieti Facebook.
8) Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je treba adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálnej siete Facebook. Účastníci sú oboznámení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.

9) Sociálna sieť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za legálny priebeh súťaže, najmä za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky na splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) dodržiavanie príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa k súťaži a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie potrebných regulačných povolenie).

10) Zapojením sa do súťaže berú záujemcovia/súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči správcovi sociálnej siete Facebook, resp. že spoločnosť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená. 

V Bratislave dňa: 22.04.2024

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin