Podmienky použitia

1. Osobné údaje

V tejto súvislosti si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

2. Obsah

Na našich webových stránkach www.eucerin.sk („Webové stránky“) používame materiály ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text (ďalej len „Materiál“). Materiál je majetkom prevádzkovateľa Webových stránok, t.j. spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B („Beiersdorf“) alebo ich používa  Beiersdorf ako držiteľ licencie a je chránený príslušnými ustanoveniami zákona o ochranných známkach, autorského zákona, zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, a vychádza z osobitných práv v zmysle slovenského a medzinárodného práva. Akékoľvek použitie Materiálu – nad rámec čisto súkromných účelov – vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Beiersdorfu. To isté platí pre akúkoľvek úpravu Materiálu, najmä prekladu či inej formy spracovania, a na akékoľvek odovzdávanie. Ak je na Webových stránkach Materiál výslovne poskytovaný na stiahnutie (napríklad v časti určenej pre médiá), vzťahujú sa naň osobitné podmienky na použitie, ktoré sú na príslušnom mieste podrobne popísané.

3. Obmedzenie zodpovednosti

Pokiaľ si používateľ Materiál stiahne alebo použije v inej podobe, deje sa tak na vlastné riziko používateľa. Spoločnosť Beiersdorf nezodpovedá za prípadnú následnú škodu spôsobenú užívateľovi, najmä na dátach, hardvéri alebo softvéri. Zodpovednosť za úmysel a hrubú nedbalosť tým zostáva nedotknutá. Beiersdorf nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušenie práv tretích osôb. Informácie na týchto Webových stránkach boli zhromaždené a skontrolované so všetkou náležitou starostlivosťou, avšak Beiersdorf neprijíma žiadnu zodpovednosť za ich presnosť, aktuálnosť a úplnosť. Webová stránka je určená na všeobecné informačné účely a v žiadnom prípade nenahrádza lekársku alebo odbornú radu.

4. Hodnotenie a recenzie

Registrovaní používatelia, ktorí si zakúpili naše produkty, majú možnosť po ich zakúpení, resp. vyskúšaní, odoslať hodnotenie produktov. Okrem poskytovania všeobecných hodnotení produktov môžu používatelia klásť otázky, pridávať videá alebo fotografie k svojim recenziám alebo poskytovať ďalšie informácie o sebe a produktoch, ktoré si zakúpili.

Pokiaľ používateľ odošle recenziu, súhlasí s týmito Podmienkami použitia, najmä s nasledujúcimi podmienkami pre odosielanie hodnotenia zákazníkov.

 

4.1 Právo na použitie

Odoslaním recenzie na Webové stránky používateľ bezplatne udeľuje Beiersdorfu výhradné práva na použitie recenzie, vrátane priložených fotografií, videí a ďalšieho obsahu (ďalej súhrnne „Recenzie“) bez akéhokoľvek obmedzenia z hľadiska času, územia alebo spôsobu použitia, t.j.:

Beiersdorf je výlučne oprávnený publikovať, reprodukovať a využívať Recenzie na svoje vlastné účely alebo na účely tretích osôb, úplne alebo sčasti, sám alebo prostredníctvom tretích osôb, akýmkoľvek spôsobom v celosvetovom meradle a na neobmedzenú dobu prostredníctvom všetkých médií (off-line aj on- line);

Beiersdorf je oprávnený úplne alebo sčasti previesť priznané práva na tretie osoby (najmä na skupiny spoločností) a udeľovať sublicencie tretím stranám;

Beiersdorf je tiež oprávnený skrátiť Recenziu;

Pokiaľ užívateľ uvedie svoje meno v Recenzii, je Beiersdorf oprávnený, nie však povinný, uviesť jeho meno pri publikovaní Recenzie.

 

4.2 Neoprávnený obsah Recenzie

Používateľ sa odoslaním Recenzie zároveň zaručuje, že neodošle žiadne Recenzie:

  • o ktorých užívateľ vie, že sú nesprávne;
  • ktoré porušujú autorské práva alebo iné práva tretích osôb;
  • ktoré porušujú zákony alebo iné účinné právne predpisy;
  • ktoré sú poškodzujúce, hanlivé, urážlivé alebo diskriminujúce voči jednotlivcovi alebo spoločnosti;
  • za ktoré používateľ dostal platbu alebo iné protiplnenie od tretej strany;
  • ktoré obsahujú informácie týkajúce sa iných webových stránok, adries, e-mailových adries, kontaktných informácií alebo telefónnych čísel alebo akékoľvek iné údaje umožňujúce zistenie totožnosti;
  • ktoré obsahujú počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Beiersdorf si vyhradzuje právo zmazať Recenzie s nelegálnym obsahom, najmä nie však výlučne Recenzie, ktoré sú diskriminačné, násilné, pornografické, rasistické, alebo obsahujú reťazové listy, hromadné mailingy či iné formy „spamu“, alebo takýto obsah na Webových stránkach neuverejniť.

5. Právne následky

Beiersdorf si vyhradzuje právo zablokovať používateľovi prístup do prihlasovacej časti, pokiaľ používateľ poruší tieto Podmienky použitia a/alebo právne predpisy Slovenskej republiky. V tomto prípade už využitie tejto oblasti (vrátane prípadnej možnosti zakúpiť produkty v našom internetovom obchode) nie je povolené a akékoľvek ďalšie využitie je preto neoprávnené. Beiersdorf si vyhradzuje právo domáhať sa práv a prípadných nárokov z neoprávneného používania a akéhokoľvek porušenia práv, najmä porušenia osobnostných práv, ochranných známok, priemyselných vzorov, autorských práv a iných práv na priemyselné vlastníctvo podľa občianskeho a/alebo trestného práva.

6. Všeobecne

Neplatnosťou či neúčinnosťou jednotlivých ustanovení týchto Podmienok používania nie je dotknutá platnosť zostávajúcich Podmienok používania. Vzhľadom na technické inovácie a právne zmeny sú tieto Podmienky používania čas od času revidované. Pokiaľ chcete na Webových stránkach nahlásiť porušenie právnych predpisov, neváhajte nás kontaktovať.