Dvaja ľudia objímajúci strom.

Hlbší pohľad na udržateľnosť: Zodpovedné získavanie zdrojov a výroba

3 min čítanie
Zobraziť viac

My ako značka Eucerin sa udržateľnosťou zaoberáme komplexnejšie a viac do hĺbky. Naše úsilie sa neobmedzuje len na starostlivý výber ingrediencií pre naše prípravky. Veľkú pozornosť venujeme spôsobu, akým sú získavané, akým sú v našich výrobných centrách premieňané na dermokozmetické prípravky a v neposlednom rade ako môžeme v spolupráci s našimi dodávateľmi podporovať udržateľnosť.

Udržateľnosť v rámci nášho dodávateľského reťazca

Nadväzujeme úzku spoluprácu s dodávateľmi, aby sme tak spoločne inovovali a neustále znižovali ekologickú stopu našich produktov. Tento cieľ sa netýka iba priameho nákupu materiálov, ale siaha aj nad jeho rámec.

Náš Kódex rokovaní stanovuje sociálne a ekologické štandardy, ktoré dodržiavame, aby sme dosiahli udržateľné získavanie materiálu a výroby. Všetci dodávatelia značky Eucerin sú s týmito štandardmi oboznámení a musia ich dodržiavať, či už ide o kvalitu výrobkov, alebo transparentné, spravodlivé a zodpovedné obchodné praktiky.

Ide o záväznú dohodu so všetkými našimi dodávateľmi a rozhodujúce kritérium pri výbere a následnom hodnotení.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi dodávateľmi sme vytvorili udržateľný dodávateľský reťazec. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby všetci dodávatelia plnili svoje sociálne, ekologické a ekonomické povinnosti a aby naši spotrebitelia dostávali vysokokvalitné výrobky. Okrem toho sme zaviedli špecifické opatrenia pre materiály so zvláštnymi nárokmi na udržateľnosť, ako sú napríklad suroviny na báze palmového oleja.

Zodpovedná výroba

Tromi hlavnými faktormi, na ktoré je potrebné sa zamerať, aby bola prevádzka výrobného centra čo najzodpovednejšia, sú energia, voda a odpad.

Veterné turbíny na kopcoch pozdĺž jazera.

Energia

Neustále sa usilujeme o znižovanie dopadu energie využívanej v našich výrobných centrách na emisie skleníkových plynov. Prostredníctvom programov zameraných na energetickú efektivitu, napríklad využívaním prirodzeného svetla a optimalizovaných systémov chladenia vzduchu, sa nám darí znižovať spotrebu energie v našej výrobe. Okrem toho sme 100 % dodávok elektriny pre naše výrobné centrá previedli na obnoviteľné zdroje.

Voda

Každý rok robíme analýzu rizík, aby sme pre naše výrobné centrá zaistili dlhodobú dostupnosť vody, ktorá je pre nás cenným zdrojom. Cieľom je minimalizovať riziká súvisiace s vodou a využívať tento zdroj efektívnym spôsobom. Moderné čističky odpadových vôd v našich výrobných areáloch predstavujú dobrý základ na úsporu vody. Zároveň sú priebežne inovované a prispôsobované požiadavkám vo výrobných centrách. Zavedením týchto opatrení chceme do roku 2025 znížiť spotrebu vody o 25 %.

Odpad

Už niekoľko rokov sa snažíme znižovať, alebo dokonca úplne eliminovať množstvo odpadu, ktorý produkujeme. To platí najmä pre naše výrobné centrá a sklady. Ako ekologicky zmýšľajúca spoločnosť považujeme za svoju povinnosť tiež čo najlepšie využiť odpad, ktorému sa v rámci výroby nemožno vyhnúť. Z tohto dôvodu neustále optimalizujeme naše postupy likvidácie a triedime odpad, ako je lepenka a papier, fólie alebo plastové obaly, aby sme ho navrátili do materiálového cyklu, ak to štruktúra likvidácie v jednotlivých krajinách umožňuje.

Od roku 2016 sa usilujú naše vlastné výrobné centrá a väčšie logistické centrá o dosiahnutie cieľa s názvom „Nulový odpad končiaci na skládkach“. Namiesto toho odpad recyklujeme, alebo ho nechávame zodpovedne spaľovať. Významne tak prispievame k ochrane životného prostredia a klímy.

Partnerská spolupráca

Veríme, že skutočný pokrok v oblasti udržateľnosti možno dosiahnuť iba zapojením všetkých členov nášho hodnotového reťazca. Preto so svojimi partnermi vedieme intenzívny a transparentný dialóg.

Dodávatelia

Vytvorili sme strategický systém riadenia dodávateľských firiem založený na pravidelnom dialógu a spoločných projektoch, aby sme tak zaistili dodržiavanie našich vysokých štandardov kvality výrobkov, pracovných podmienok a ochrany životného prostredia.

Zamestnanci

Ako globálna spoločnosť si zakladáme na spravodlivých pracovných podmienkach a transparentnej spolupráci založenej na vzájomnom rešpekte všetkých účastníkov hodnotového reťazca. Svojich zamestnancov zapájame do iniciatív v oblasti udržateľnosti a podporujeme osobné zapojenie jednotlivcov i celého tímu.

Spotrebitelia

Svojich spotrebiteľov otvorene informujeme o svojom úsilí v oblasti udržateľnosti a hľadaní udržateľných riešení výrobkov. Snažíme sa tiež prichádzať s produktmi, ktoré spotrebiteľom umožnia žiť v súlade s ich hodnotami, ide napríklad o ponuku náhradných náplní a ďalšie ekologické riešenia.

Neziskové organizácie

Veríme, že aktívny a otvorený dialóg s neziskovými organizáciami týkajúci sa udržateľnosti je obojstranne prospešný. Preto s neziskovými organizáciami úzko spolupracujeme na riešení tém, ako je dodávateľský reťazec palmového oleja či zmena klímy.

Súvisiace články

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin