Podmienky používania

Vzhľadom na množstvo príležitostí a rizik, ktoré predstavuje sieť Internet, sme vypracovali niekoľko rámcových podmienok používania týchto internetových stránok. Ako pre Vašu tak aj pre našu ochranu Vás žiadame o ich dodržiavanie. Ďakujeme za pochopenie.

1. Osobné údaje

Ohľadom otázok týkajúcich sa spracovania a ochrany osobných údajov si prosím prečítajte našu Politiku ochrany súkromia.

2. Aktualizácia podmienok používania

Z dôvodu neustálych technických a právnych inovácií je nevyhnunté z času na čas meniť a/alebo aktualizovať platné podmienky používania. Skontrolujte prosím vždy skôr ako použijete našu webovú stránku, kedy bola zaznamenaná posledná verzia podmienok.  Najnovšia aktualizácia bola vykonaná v marci 2019.

3. Autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva

Celý obsah našich internetových stránok, vrátane (ale nielen) textov, materiálov, fotografií, videí, filmov, zvukových súborov, obrázkov, grafických znázornení alebo aj iných chránených prvkov (ďalej len "materiál"), je, ak nie je výslovne uvedené inak, vlastníctvom spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31380824, sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B, DIČ: 2020303318, IČ DPH: SK2020303318 (ďalej len "Beiersdorf"). Materiál je chránený ustanoveniami zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vychádza z osobnostných práv existujúcich podľa slovenského a medzinárodného práva. Tento chránený obsah možno bez nášho výhradného súhlasu používať iba na súkromné a nie na verejné či komerčné účely (t.j. na sťahovanie, reprodukciu, atď.). Zmeny, preklady alebo iné úpravy či spracovanie obsahu sú možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Beiersdorf.

Neoprávnené používanie či zneužívanie všetkých registrovaných ochranných známok, obchodných mien alebo iných ochranných označení spoločnosti Beiersdorf je zakázané. 
Texty, fotografie alebo video súbory sprístupnené výslovne na účel sťahovania v Newsroome možno bezplatne používať iba na spravodajské účely. Pri fotografických materiáloch musí byť pri ich spravodajskom použití alebo reprodukcii uvedený "Beiersdorf Slovakia, s.r.o." ako zdroj. 

Upozorňujeme, že porušenie nášho autorského práva alebo iných práv z ochrany duševného vlastníctva môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu proti Vám.

Ak je na webových stránkach materiál výslovne poskytovaný na stiahnutie (napríklad v časti určenej pre médiá), vzťahujú sa na neho špeciálne podmienky použitia, ktoré sú na príslušnom mieste podrobne opísané.

 

4. Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na týchto webových stránkach boli zostavované a kontrolované s náležitou odbornou starostlivosťou. Napriek tomu, nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, presnosť, úplnosť a/alebo kvalitu. Ak tieto webové stránky obsahujú ponuku tretím osobám, je vylúčené prijatie takejto ponuky zo strany tretej osoby s dodatkom, výhradou či iným obmedzením. Príslušná zmluva je na základe ponuky uzatvorená s tretími osobami až výslovnou dohodou o všetkých jej náležitostiach.
Tieto webové stránky obsahujú odkazy na internetové stránky iných spoločností, ktoré zabezpečujú dodávky tovarov či služieb. Beiersdorf nie je oboznámený s obsahom internetových stránok tretích strán a nedáva žiadnu záruku ani nenesie žiadnu zodpovednosť za možný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na internetových stránkach týchto dodávateľov. Beiersdorf napriek tomu bezodkladne odstráni všetky odkazy na stránky alebo iné materiály, pri  ktorých s istotou zistí, že porušujú účinné  právne predpisy. Tieto webové stránky sú zdrojom všeobecných informácií a v žiadnom prípade by nemali byť považované za náhradu lekárskeho alebo odborného poradenstva. V prípade potreby sa preto prosím poraďte s lekárom alebo iným odborníkom. Beiersdorf nenesie zodpovednosť za správanie, resp. úkony vykonané na základe týchto webových stránok. Používanie týchto webových stránok a sťahovanie dátových súborov z nich vykonáva používateľ na vlastné nebezpečenstvo. Beiersdorf nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, najmä na dátových súboroch, hardvéri/softvéri používateľa, vyplývajúcu z takého postupu. Zodpovednosť za úmyselné a hrubo nedbanlivostné konanie zostáva nedotknutá. Orgánom dozoru je príslušný úrad verejného zdravotníctva.

 

5. Hodnotenie

Registrovaní užívatelia majú príležitosť hodnotiť obsah webových stránok s ohľadom na produkty, pracovné postupy a ďalšie aspekty. Ak užívateľ zadá svoje hodnotenie, poskytuje tým spoločnosti Beiersdorf právo toto hodnotenie na akomkoľvek mieste bezplatne po neobmedzenú dobu použiť. Beiersdorf môže hodnotenie neobmedzene zverejňovať a distribuovať, t.j. vo všetkých formách použitia a prostredníctvom všetkých on-line i off-line médií. Okrem toho bude spoločnosť Beiersdorf oprávnená hodnotenie skrátiť.

Odoslaním hodnotenia a / alebo komentára užívateľ tiež zaručuje, že neuvedie hodnotenie, ktoré (a) porušuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon alebo akákoľvek iné práva tretích strán; (b) porušuje ustanovenia zákonov alebo právnych predpisov; (c) bude v rozpore s dobrými mravmi, morálnymi pravidlami, ohováračské, hanlivé, urážajúce, či diskriminačné pre akúkoľvek osobu alebo firmu; (d) za ktoré od tretej osoby dostal platbu alebo inú odmenu; (e) obsahuje informácie týkajúce sa iných webových stránok, adresy, e-mailové adresy, kontaktné údaje alebo telefónne čísla; alebo (e) obsahuje počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Beiersdorf si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek hodnotenie s nelegálnym obsahom, najmä diskriminačné hodnotenie, hodnotenie propagujúce násilie, pornografické či rasistické hodnotenie, alebo hodnotenie obsahujúce reťazové listy, hromadný mailing alebo iné formy spamu, alebo taký obsah na webových stránkach nezverejňovať.

Informácie o spracovaní osobných údajov pri uchovaní hodnotení sú dostupné v rámci poučenia pri poskytovaní hodnotení a v Politike ochrany súkromia.

 

6. Záverečné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné v rámci akejkoľvek súdnej pôsobnosti, platnosť alebo vynútiteľnosť  ktoréhokoľvek ďalšieho ustanovenia týchto podmienok v danej súdnej pôsobnosti zostávajú nedotknuté. 

Beiersdorf si vyhradzuje právo zablokovať prístup užívateľa do užívateľskej zóny v prípade, ak užívateľ poruší tieto podmienky používania a / alebo akékoľvek zákonné ustanovenie v súvislosti s používaním týchto webových stránok. V takom prípade nebude prístup do tejto oblasti naďalej umožnený a akékoľvek ďalšie používanie tak bude neoprávnené. Beiersdorf si vyhradzuje právo neoprávnené používanie a akékoľvek porušenie práv stíhať a vymáhať prípadné nároky podľa príslušných ustanovení občianskeho a trestného práva, čo platí najmä pre porušenie osobnostných práv, práv z ochranných známok, úžitkových vzorov, autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva.

Ak chcete oznámiť protiprávne konanie na našich internetových stránkach, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese: Riznerova 5, 811 01  Bratislava 1, elektronicky na e-mailu: [info(at)beiersdorf.sk] alebo telefonicky na čísle: 650 111 220.