Úplné pravidlá akcie
Zľavové kupóny Eucerin®  2021 – 2022
– pre Slovenskú Republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel (ďalej len „pravidlá“) je úprava podmienok marketingovej akcie nazvanej „Zľavové kupóny Eucerin®  2021 – 2022“ (ďalej len „akcia“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej akcie pre Slovenskú republiku na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených účastníkom akcie. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok akcie na uvedených materiáloch určených účastníkom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa akcie formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, 
IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „BDF“ alebo „usporiadateľ“). 

Originál úplných pravidiel bude počas celej doby akcie zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

I. Termín a miesto konania akcie:

1) Akcia prebieha v termíne od 01.01.2021 00:00:00 hod. do 31.01.2022 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania akcie").
2) Akcia bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to v partnerských lekárňach. Zoznam partnerských lekární je uvedený na https://www.eucerin.sk/  (ďalej len „miesto konania akcie").

II. Účastníci akcie:

1) Účastníkmi akcie sú spotrebitelia, dermatológovia (kožní lekári) a prevádzkovatelia partnerských lekární, ktoré spĺňajú nižšie uvedené podmienky účasti (spoločne ďalej len „účastníci“).

2) Z účasti na akcii sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

III. Pravidlá pre spotrebiteľov:

1) Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 let.

2) Do akcie sa môže zapojiť spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa čl. III bod 1. týchto pravidiel a ktorý obdrží od svojho dermatológa zľavový kupón, doplnený na stanovenom mieste o uvedenie názvu a podpisu dermatológa alebo o pečiatku dermatológa a tento zľavový kupón uplatní v partnerskej lekárni BDF (v mieste konania akcie) (ďalej len „zákazník“). 

3) Zľavový kupón oprávňuje zákazníka na uplatnenie zľavy vo výške uvedenej na zľavovom kupóne na nákup konkrétneho výrobku Eucerin®, ktorý je uvedený na zľavovom kupóne. Zľavy nie je možné kumulovať alebo kombinovať s inými akciami/zľavami. Vždy je nutné zvoliť ľubovoľný variant produktu zobrazeného na zľavovom kupóne (jeden alebo viac zo všetkých variant podľa konkrétneho zľavového kupónu) na uplatnenie zľavy podľa zľavového kupónu. Zákazník je oprávnený na jeden zľavový kupón využiť zľavu na jeden alebo všetky zobrazené varianty zliav na produkty zobrazené na konkrétnom zľavovom kupóne (uvedené znamená, že pokiaľ napríklad na zľavovom kupóne na radu ANTI-PIGMENT je zľava 4 EUR (na lokálny korektor 5 ml) / 6 EUR (na denné sérum 30 ml, denný krém 50 ml a nočný krém 50 ml), môže zákazník kúpiť až štyri produkty a uplatniť až 4x zľavu v stanovenej výške pre každý produkt). 

4) Zoznam partnerských lekární BDF, v ktorých je možné zľavový kupón uplatniť, je uvedený na stránkach www.eucerin.sk.

5) Každý zákazník môže využiť len jeden zľavový kupón z každého druhu zľavových kupónov podľa týchto pravidiel, pričom zľavu nemôže kumulovať alebo kombinovať s inými zľavami ani ju nie je možné uplatniť na akciové balenia, resp. akciové balíčky.


IV. Pravidlá pre dermatológov:

1) Účastníkom akcie sa môže stať vybraný dermatológ (kožný lekár), ktorý prevádzkuje svoju ordinácii na území SR a bol kontaktovaný obchodnými zástupcami BDF a ktorý spĺňa všetky podmienky uvedené nižšie v tomto článku (ďalej len „lekár“).

2) Lekár, ktorý riadne splní podmienky tejto akcie a bude kontaktovaný obchodným zástupcom BDF obdrží zľavové kupóny určené pre jeho pacientov (zľavové kupóny budú obchodným zástupcom BDF odovzdávané lekárovi postupne v rámci trvania tejto akcie).

3) Lekári sa tejto akcie zúčastnia na základe ich vlastného uváženia, zákazník overí, či sa vybraný lekár akcie zúčastňuje.

4) Lekár umiestni počas doby trvania akcie vo svojich priestoroch na dobre viditeľných miestach propagačné materiály odovzdané lekárovi obchodným zástupcom BDF. 

5) Lekár odovzdá svojím pacientom, ktoré vyberie na základe svojho odborného uváženia a lekárskeho posúdenia, zľavové kupóny, ktoré oprávňujú pacientov na uplatnenie zľavy podľa týchto pravidiel v jednej z prevádzok partnerských lekární BDF na území SR.

6) Pri odovzdávaní tohto zľavového kupónu pacientovi ho lekár na stanovenom mieste potvrdí uvedením názvu a podpisu alebo svojou pečiatkou, bez tohto potvrdenia je zľavový kupón neplatný.

7) Každý pacient, ktorý je lekárom vybraný, má nárok na obdržanie len jedného zľavového kupónu z každého druhu zľavových kupónov podľa týchto pravidiel. Jednému pacientovi nie je možné vydať viac zľavových kupónov, zľavové kupóny nie je možné akokoľvek kombinovať alebo kumulovať a zľavu nie je možné uplatniť na akciové balenia, resp. akciové balíčky.

8) Zľavový kupón je určený výhradne pre pacientov lekára, pri ktorých lekár považuje používanie výrobku Eucerin® z rady pre suchú a atopickú pokožku za vhodné.

V. Pravidlá pre prevádzkovateľov partnerských lekární:

1) Účastníkom akcie je prevádzkovateľ partnerskej lekárne BDF, súčasťou ktorej sortimentu sú kozmetické prípravky značky Eucerin® z rady podľa zľavových kupónov uvedených v prílohe č. 1 týchto pravidiel (ďalej len „prevádzkovateľ lekárne“).

2) Každý prevádzkovateľ lekárne (platí aj pre zamestnancov partnerských lekární, ktorí budú vždy s podmienkami akcie oboznámení vedúcimi, prevádzkovateľmi lekární alebo inou oprávnenou osobou) musí splniť nižšie uvedené podmienky tejto akcie.

3) prevádzkovateľ lekárne je povinný od zákazníkov prijímať zľavové kupóny v rozsahu:
Eucerin® ANTI-PIGMENT zľavový kupón -4 EUR / -6 EUR;
Eucerin® Aquaphor zľavový kupón -3 EUR / -5 EUR;
Eucerin® AtopiControl zľavový kupón -3 EUR / -5 EUR;
Eucerin® DermoPure zľavový kupón -3 EUR / -5 EUR;
Eucerin® SUN zľavový kupón -6 EUR;
Eucerin® UreaRepair PLUS zľavový kupón -3 EUR /  -5 EUR
(vyššie a ďalej len „zľavový kupón“)

4) Prevádzkovateľ lekárne túto zľavu riadne uplatní na zákazníkom vybraný jeden výrobok Eucerin® z rady stanovenej zľavovým kupónom a z ceny výrobku, ktorý je na danom zľavovom kupóne uvedený túto zľavu odpočíta.

5) Zľava sa vzťahuje len na jeden výrobok Eucerin® podľa zľavového kupónu, z rady stanovenej zľavovým kupónom. Prehľad výrobkov, medzi ktorými je možné si zľavu vybrať prevádzkovateľ lekárne nájde na zľavovom kupóne a v prílohe č. 1 týchto pravidiel.

6) Prevádzkovateľ lekárne prijme len zľavový kupón, ktorého vzhľad je totožný so vzhľadom zobrazeným v neoddeliteľne pripojenej prílohe č. 1 týchto pravidiel, a ktorý je potvrdený lekárom; bez potvrdenia lekára je zľavový kupón neplatný.

7) Každý jednotlivý zákazník môže uplatniť len jeden zľavový kupón. Jednej osobe teda nemôže byť zľava poskytnutá opakovane, okrem prípadov kedy je v rámci jedného zľavového kupónu nakúpených viac variant tovarov, na ktoré je možné zľavu uplatniť podľa týchto pravidiel. Zľavy nie je možné kumulovať ani kombinovať s inými zľavami. Zľavu nie je možné uplatniť na akciové balenia a zľava sa nevzťahuje na akciové balíčky.

8) Zľavu je možné uplatniť len v termíne trvania akcie, po jej skončení nie je možné zľavový kupón prijať a zľavu poskytnúť.

9) Obdržané zľavové kupóny ihneď po uplatnení zľavy prevádzkovateľ lekárne znehodnotí preškrtnutím.

10) Prevádzkovateľ lekárne zhromažďuje zľavové kupóny, ktoré v termíne trvania akcie obdržal a na stanovenom mieste ich potvrdí uvedením názvu a podpisu alebo svojou pečiatkou. 

11) Bezprostredne po skončení akcie, tj. do 31. 1. 2022, najneskôr však do 31. 3. 2022, prevádzkovateľ lekárne tieto zľavové kupóny spoločne s evidenciou predaja za termín trvania tejto akcie, odovzdá obchodnému zástupcovi BDF. Prevádzkovateľ lekárne k zľavovým kupónom a výkazu z predeja pripojí text obsahujúci nasledujúce údaje: kód lekárne, názov a adresa lekárne, počet zaslaných kupónov, celková čiastka k fakturácii / k vystaveniu opravného daňového dokladu, názov, adresa a IČO distribútora (ktorý dodáva výrobky Eucerin® do príslušnej partnerskej lekárne BDF), cez ktorého má byť faktúra / opravný daňový doklad vystavený.

12) Zoznam partnerských lekární BDF zúčastňujúcich sa na tejto akcii je uvedený na stránkach www.eucerin.sk. Jedná sa tak o spoločnou akciu BDF a partnerských lekární. Každá lekáreň (ak nie je ďalej uvedené inak) hradí svoje náklady na danú akciu podľa podmienok stanovených týmito pravidlami.

13) Každý prevádzkovateľ lekárne je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci danej lekárne boli s podmienkami akcie oboznámení a v súlade s pravidlami od zákazníkov zľavové kupóny preberali a akceptovali ich.

14) V prípade, že partnerská lekáreň splní stanovené pravidlá akcie, obchodný zástupca BDF zľavy uplatnené jednotlivými zákazníkmi (v hodnote podľa vrátených zľavových kupónov a podľa výkazov zo systému prevádzkovateľa lekárne) spätne preúčtuje prevádzkovateľovi lekárne v dohodnutej forme, teda v podobe fakturácie alebo opravného daňového dokladu proti odoberanému tovaru. Toto preúčtovanie bude uskutočnené najneskôr do 30. 9. 2022.

15) Prevádzkovateľ lekárne je povinný zabezpečiť súlad všetkých svojich aktivít s príslušnými daňovými a inými účinnými právnymi predpismi.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:
1) Zapojením sa do akcie berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané podľa nasledujúcich ustanovení tohto článku.

2) Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ; 

3) Účelom spracovania osobných údajov je organizácia, vyhodnotenie a kontrola akcie. 

4) Právnym základom na spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem na vedení, organizácii, kontrole a vyhodnotení akcie,, ďalej oprávnený záujme na obrane pri kontrole orgánu dohľadu, obhajobe právnych nárokov a uplatnení prípadných práv alebo nárokov zo strany prevádzkovateľa. 

5) Doba spracúvania je celou dobou termínu trvania akcie, pričom následne budú uchovávané len nevyhnutné dokumenty, a to po dobu 3 rokov. 

6) Rozsahom osobných údajov je celý letáčik podľa prílohy č. 1 týchto pravidiel, pričom pri prevádzkovateľovi lekárne sa jedná o názov partnerskej lekárne, údaje z pečiatky a informácie o poskytnutej zľave. Pri lekárovi je to meno a priezvisko alebo názov a prípade ďalšie údaje z pečiatky a informácie o uplatnenej zľave. 

Viac informácií o spracovaní, príjemcoch a informácie o právach dotknutých osôb (vrátane práva na námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu) a o možnostiach a spôsoboch uplatnenia práv sa nachádza v dokumente „Politika ochrany súkromia“ dostupnom na odkaze https://www.eucerin.sk/meta-stranky/politika-ochrany-sukromia.

VII. Záverečné ustanovenia:
1) Vymáhanie účasti na akcii a zľavových kupónov súdnou cestou, alebo vyplatenie hodnoty zľavových kupónov v peniazoch alebo v inom plnení, je vylúčené.

2) Výsledky akcie sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi akcie.

3) Spoločnosť BDF je oprávnená riadne a úplne splnenie podmienok tejto reklamnej akcie náhodne na základe vlastného rozhodnutia kontrolovať prostredníctvom svojich obchodných zástupcov alebo reprezentantov. 

4) V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel zo strany účastníka, je BDF oprávnená tohto účastníka bez náhrady z akcie vylúčiť. 

5) Účastníci, ktorí nesplnia podmienky účasti na akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami akcie, nebudú do akcie zaradení. V prípade, že bude zistené, že do akcie bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti na tejto akcii, táto bude z akcie bez náhrady vylúčená.

6) Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi. 

7) Účastník akcie, ktorý poruší tieto pravidlá, zodpovedá usporiadateľovi za spôsobenú škodu a vzniknutú ujmu vrátane ušlého zisku. 

8) Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky akcie, predĺžiť alebo skrátiť termín trvania akcie, prípadne akciu prerušiť, zrušiť alebo odložiť, a to bez uvedenia dôvodu či náhrady. 

9) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok akcie je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) účastník.

10) Účasťou na akcii prejavuje každý účastník (zákazník, lekár alebo prevádzkovateľ lekárne) svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

11) Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

12) Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel je príloha č. 1, ktorá obsahuje všetky zľavové kupóny podľa týchto pravidiel. 

V Prahe dňa: 1. 1. 2021
Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin