Úplné pravidlá súťaže
Eucerin súťaž o Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum 
- pre Slovenskú republiku -
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej Eucerin súťaž o Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum (ďalej jen "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je 
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 


Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).


Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).


Originál Úplných pravidiel bude celú dobu trvania súťaže zverejnený na internetovej stránke https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.


I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 19. 5. 2022 00:00:00 hod. do 25. 5. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej  republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom webových stránok EUCERIN (ďalej len „súťažný web“).


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov a ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky im do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vyradený.

2) Súťaž je odmenou pre odberateľa newsletteru. Súťažiacim môže byť iba odberateľ newsletteru Eucerin Exkluziv Klub riadne zaregistrovaný najneskôr ku dňu registrácie do súťaže na www.eucerin.sk pričom je nevyhnutné, aby registrácia nebola do vyhodnotenia súťaže zrušená. Za odberateľa newsletteru sa považuje ten súťažiaci, ktorého e-mailová adresa zadaná pri registrácií do súťaže je zároveň e-mailovou adresou, ktorá je využívaná pri odbere newsletteru Eucerin Exkluziv Klub.

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

4) Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažní web, kde: 

 

  • vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje 
    e-mailová adresa,
    meno a priezvisko,
    adresa pro doručení výhry na Slovenské republice;
  • zároveň v registračnom formulári uvedie svoju správnou odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na v ňom uvedenú súťažnú otázku: „Vďaka akej zložke pomáha  Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum pleť zjednocovať?“ (ďalej len „súťažná otázka“);
  • a zároveň potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla „ODOSLAŤ“. Vyplnením a odoslaním formulára záujemca prehlasuje, že je starší ako 16 rokov (v prípade, že je mladší ako 16 rokov, že doručí súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži), že je odberateľom newsletteru Eucerin Exkluziv Klub a súhlasí s pravidlami súťaže a berie na vedomie spracovanie osobných údajov podľa týchto pravidiel a Politiky ochrany súkromia dostupné na www.eucerin.sk.

 

2) Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane odpovede na súťažnú otázku) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

 

3) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak ak tak urobí, automaticky príde k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže sa teda bude počítať vždy iba jeho posledná registrácia.

 

4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, či funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po skončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali, sú odberateľmi newsletteru Eucerin Exkluziv Klub a súčasne odpovedali správne na položenú súťažnú otázku, vylosovaných 10 výhercov hlavnej výhry. 

2) Losovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od skončenia súťaže. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Vylosovaný súťažiaci bude o svojom vylosovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od  losovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vylosovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takomto prípade bude vylosovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, príp. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takomto prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití, vrátene ich udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

4) Výhra bude výhercovi odoslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do 14 dní po overení jeho nároku na výhru.

5) Ak súťažiaci nezareaguje na výhernú správu do 7 dní, alebo ak sa nepodarí vylosovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu kontaktovať, príp. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (príp. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej  udelenia inému, dolosovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, meškanie či stratu počas prepravy.

6) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takýto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, komu nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vylosovaný) skôr.

7) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky pre zisk výhry), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o nasledujúcu výhru:


- 1x Eucerin Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum 30 ml


(výše a ďalej tiež ako „výhra“) do súťaže je vložených 10 kusov tejto výhry


VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí aj so spracovaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom spracovania osobných údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže ako aj odovzdanie výhier;
Právnym základom spracovania je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracovania osobných údajov je doba: od okamihu zahájenia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme prevádzkovateľa na ochrane jeho práv viď dokument „Politika ochrany súkromia“;
Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane odpovede na súťažnú otázku, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola urobená registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov (prípadne údaj o súhlasu rodiča), 
viac informácií o spracovaní osobných údajov, príjemcovi a informáciách o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemcom nájdete v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

2) Záujemca (resp. súťažiaci) výslovne súhlasí s tým, aby usporiadateľ súťaže použil v súlade s § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od skončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom  odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného správania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude urobená vo forme písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.
V Bratislave dňa: 12. 5. 2022

 

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin