Úplné pravidlá súťaže
Súťaž o vianočnú taštičku Eucerin Hyaluron-Filler
– pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Súťaž o vianočnú taštičku Eucerin Hyaluron-Filler“ na Instagrame (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 3. 12. 2021 00:00:00 hod. do 9. 12. 2021 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne na oficiálnom profile EUCERIN: www.instagram.com/eucerin_sk (ďalej len „súťažný profil"). Pre Českú republiku sú pripravené osobitné pravidlá.

 

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má od okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. III (ďalej len „súťažiaci“).

3) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

 

III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že sa v termíne konania súťaže: 

i. Prihlási do svojho instagramového profilu;
ii. Navštívi súťažný profil (oficiálny profil EUCERIN: https://www.instagram.com/eucerin_sk/ (súťažný profil) a začne ho sledovať a sleduje ho počas celého termínu konania súťaže až do vyhodnotenia. 
iii. Zachytí okamih, kedy bude na súťažnom profile v rámci súťažného postu umiestnený príspevok (ďalej len „súťažný príspevok“) vyzývajúci na účasť v súťaži, ktorý bude okrem iného obsahovať súťažnú otázku: „Aké sú tri účinky novej generácie radu Hyaluron-Filler + 3x Effect?“ (ďalej len „súťažná otázka"). 
iv. Prostredníctvom svojho instagramového profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažný príspevok obsahujúci správnou odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď" alebo „súťažné dielo“) na tu uvedenú súťažnú otázku.

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel a súčasne tiež oprávnenie na použitie súťažného diela - (sub) licenciu podľa čl. VIII. pravidiel súťaže. 

Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže na súťažný profil (ďalej len „súťažné registrácia" alebo „registrácia").

2) Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo termín konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva. 

3)    Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.

4) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou a jediným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Instagram. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaregistrované súťažné diela) zo súťaže bez náhrady vyradené.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažné profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

 

IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej trvania platne zaregistrovali, spĺňajú tieto pravidlá a súčasne správne zodpovedali položenú súťažnú otázku, vylosovaných 10 výhercov.

2) Žrebovanie sa uskutoční podľa týchto pravidiel technickým správcom, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Rozhodnúť, či súťažná odpoveď spĺňa podmienky súťaže, je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určené odpovede sa považujú za odpovede riadne zaradené do súťaže. 

4) Vybraní súťažiaci budú o tejto skutočnosti informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy bol na základe rozhodnutia poroty vybraný ako výherca, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa zapojil do súťaže (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď) (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy bude vybraný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.  

5) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, t.j. nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky, a bol vybraný ako náhradník. 

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.  

7) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr. 

8) V prípade, ak sa vybranému súťažiacemu nepodarí výhru doručiť, alebo si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu behom prepravy.  

9) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, neodovzdané  výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o 10 ks výhry pozostávajúcej vždy z:

1x Eucerin Hyaluron-Filler + 3x Effect Denný krém pre suchú pleť, 50 ml
1x Eucerin Hyaluron-Filler + 3x Effect Nočný krém, 50 ml

(ďalej len ako „výhra“)

2) Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:


1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@eucerin.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: údaje z  instagramového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 

 

VII. Súťažná odpoveď - licencia:

1) Súťažná odpoveď nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

2) Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také odpovede, ktorých následným sírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo jeho šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.

3) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;
odporujú dobrým mravom;
akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
obsahujú náboženský alebo politický podtext;
majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže. 

4) Nahratím súťažného diela do súťaže (tzn. na sociálnu sieť Facebook) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený súťažné dielo použiť na všetky spôsoby použitia v zmysle v § 19 ods. 4,  zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke EUCERIN, oficiálnej Facebook stránke EUCERIN a alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských súťažných diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahrňuje neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním súťažného diela do súťaže.  

5) Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za súťažné diela, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

VIII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach EUCERIN.sk.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/súťažiaci.

7) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

8) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.


V Prahe dňa: 25. 11. 2021

 

 

 

Úplné pravidlá súťaže
Eucerin súťaž o Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum 
- pre Slovenskú republiku -
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej Eucerin súťaž o Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum (ďalej jen "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je 
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 


Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).


Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).


Originál Úplných pravidiel bude celú dobu trvania súťaže zverejnený na internetovej stránke https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.


I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 19. 5. 2022 00:00:00 hod. do 25. 5. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej  republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom webových stránok EUCERIN (ďalej len „súťažný web“).


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov a ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky im do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vyradený.

2) Súťaž je odmenou pre odberateľa newsletteru. Súťažiacim môže byť iba odberateľ newsletteru Eucerin Exkluziv Klub riadne zaregistrovaný najneskôr ku dňu registrácie do súťaže na www.eucerin.sk pričom je nevyhnutné, aby registrácia nebola do vyhodnotenia súťaže zrušená. Za odberateľa newsletteru sa považuje ten súťažiaci, ktorého e-mailová adresa zadaná pri registrácií do súťaže je zároveň e-mailovou adresou, ktorá je využívaná pri odbere newsletteru Eucerin Exkluziv Klub.

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

4) Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažní web, kde: 

 

  • vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje 
    e-mailová adresa,
    meno a priezvisko,
    adresa pro doručení výhry na Slovenské republice;
  • zároveň v registračnom formulári uvedie svoju správnou odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na v ňom uvedenú súťažnú otázku: „Vďaka akej zložke pomáha  Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum pleť zjednocovať?“ (ďalej len „súťažná otázka“);
  • a zároveň potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla „ODOSLAŤ“. Vyplnením a odoslaním formulára záujemca prehlasuje, že je starší ako 16 rokov (v prípade, že je mladší ako 16 rokov, že doručí súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži), že je odberateľom newsletteru Eucerin Exkluziv Klub a súhlasí s pravidlami súťaže a berie na vedomie spracovanie osobných údajov podľa týchto pravidiel a Politiky ochrany súkromia dostupné na www.eucerin.sk.

 

2) Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane odpovede na súťažnú otázku) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

 

3) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak ak tak urobí, automaticky príde k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže sa teda bude počítať vždy iba jeho posledná registrácia.

 

4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, či funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po skončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali, sú odberateľmi newsletteru Eucerin Exkluziv Klub a súčasne odpovedali správne na položenú súťažnú otázku, vylosovaných 10 výhercov hlavnej výhry. 

2) Losovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od skončenia súťaže. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Vylosovaný súťažiaci bude o svojom vylosovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od  losovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vylosovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takomto prípade bude vylosovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, príp. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takomto prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití, vrátene ich udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

4) Výhra bude výhercovi odoslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do 14 dní po overení jeho nároku na výhru.

5) Ak súťažiaci nezareaguje na výhernú správu do 7 dní, alebo ak sa nepodarí vylosovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu kontaktovať, príp. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (príp. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej  udelenia inému, dolosovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, meškanie či stratu počas prepravy.

6) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takýto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, komu nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vylosovaný) skôr.

7) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky pre zisk výhry), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o nasledujúcu výhru:


- 1x Eucerin Anti-Pigment Rozjasňujúce sérum 30 ml


(výše a ďalej tiež ako „výhra“) do súťaže je vložených 10 kusov tejto výhry


VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí aj so spracovaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom spracovania osobných údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže ako aj odovzdanie výhier;
Právnym základom spracovania je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracovania osobných údajov je doba: od okamihu zahájenia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme prevádzkovateľa na ochrane jeho práv viď dokument „Politika ochrany súkromia“;
Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane odpovede na súťažnú otázku, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola urobená registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov (prípadne údaj o súhlasu rodiča), 
viac informácií o spracovaní osobných údajov, príjemcovi a informáciách o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemcom nájdete v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

2) Záujemca (resp. súťažiaci) výslovne súhlasí s tým, aby usporiadateľ súťaže použil v súlade s § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od skončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom  odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného správania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude urobená vo forme písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.
V Bratislave dňa: 12. 5. 2022

 

Úplné pravidlá súťaže
Súťaž o Eucerin darčekový set proti vráskam

- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Súťaž o Eucerin darčekový set proti vráskam“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Eisteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor““).

Technickým správcom súťaže je 
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 („technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

 


I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 12. 5. 2023 00:00:00 hod. do 18. 5. 2023 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok https://www.eucerin.sk/ (ďalej len „súťažný web").


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov , ak spĺňa ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len pokiaľ doručia spolu s registráciou súhlas zákonného zástupcu. 

2) Súťaž je odmenou za vernosť členom Eucerin Exklusiv Klubu. Súťažiacim sa môže stať a výhru môže získať len člen Eucerin Exklusiv Klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo v okamihu registrácie do súťaže a počas celej doby jej konania až do vyhlásenia výhercov a je v termíne vyhlásenia súťaže prihlásený na odber newslettera. Registrácia člena klubu môže byť uskutočnená na https://www.eucerin.sk/.

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

4) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje aspoň jedenkrát podľa čl. III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

 

III. Účasť v súťaži:

1) Podstatou súťaže je žrebovanie o výherca produktov Eucerin®, teda výber osoby, ktorá získa výherný balíček produktov Eucerin® formou žrebu.

2) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže prijme newsletter zaslaný v rámci registrácie v Eucerin Exklusiv Klube a napíše (zo svojho e-mailu, na ktorý je registrovaný v Eucerin Exlusiv Klube) reakciu na e-mail kontakt(et)eucerin.sk a to tak, že požiada o výherný balíček produktov Eucerin®, teda napr. uvedie, že „Chcem súťažiť o Eucerin darčekový set proti vráskam.“ alebo inú obsahovo totožnú správu a túto doručí v termíne konania súťaže na e-mail kontakt(et)eucerin.sk .

3) Odoslaním emailu záujemca súhlasí s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov a prehlasuje, že je starší ako 16 rokov. 

4) Záujemca sa do súťaže zaregistruje, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia pravdivých a správnych údajov podľa odstavca dva tohto článku technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

5) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže bude rozhodnou vždy len jeho poslední registrácia.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie.

 


IV. Určenie výhercov:


1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali  vyžrebovaných 10 výhercov.

2) Žrebovanie bude vykonané technických správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Objektívne posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže je oprávnený učiniť výhradne usporiadateľ súťaže. 

4) Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli s registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). 

5) Následne vyžrebovaný súťažiaci zareaguje na e-mail usporiadateľa (výhernú správu) požadujúci údaje na zaslanie vzoriek na testovanie. Vyžrebovaný súťažiaci je na výhru (možnosť testovať) povinný zareagovať do 5 dní na e-mail usporiadateľa (zo svojho e-mailu, ktorým zaslal záujem na účasti v tejto súťaži podľa bodu 1 tohto článku pravidiel) a uviesť riadne a pravdivo tieto svoje údaje:
e-mailová adresa,
meno a priezvisko,
doručovacia adresa na území Slovenskej republiky.

6) Pokiaľ vyžrebovaný súťažiaci nesplní predchádzajúci bod, nestáva sa výhercom a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

7) V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

8) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

9) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 14 dní po overení jeho nároku na výhru.

10) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

11) Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu výhru v termíne konania súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj adresa bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

12) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

13) Súčasťou výhry (balíčka na testovanie) je informácia o postupe pri možnosti zverejniť recenziu na testované výrobky výhercom. 

 

V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o tieto výhry:
10 x Darčekový set Eucerin®:
obsah balíčku:

1x Eucerin Hyaluron-Filler + 3x EFFECT Denný krém SPF 30, 20 ml
1x Eucerin Hyaluron-Filler + 3x EFFECT Nočný krém, 20 ml
1x Eucerin tampóny na odličovanie 30 ks 

(ďalej spoločne ako „výhra“)

 

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže (vykonaním súťažnej registrácie, reakciou na výzvu na účasť v súťaži) súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@eucerin.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: e-mailová komunikácia, súťažná registrácia, údaje vyplnené v reakcii na výhernú správu podľa týchto pravidiel, vrátane súťažnej recenzie, a ďalej údaje o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia pri usporiadaní súťaže, a pri zverejňovaní recenzií nájde súťažiaci v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor, ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel súťaže bude počas trvania súťaže zverejnený na internetovej stránke https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

V Prahe dňa: 9. 5. 2023

 
 

 

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin