Úplné pravidlá súťaže
Súťaž o Eucerin produkt podľa vlastného výberu
– pre Slovenskú Republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Súťaž o Eucerin produkt podľa vlastného výberu“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Eisteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor““).

Technickým správcom súťaže je 
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 („technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.


I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 13. 2. 2024 00:00:00 hod. do 19. 2. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok https://www.eucerin.sk/ (ďalej len „súťažný web").

 

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len pokiaľ doručia spolu s registráciou súhlas zákonného zástupcu. 

2) Súťaž je odmenou za vernosť členom Eucerin Exklusiv Klubu. Súťažiacim sa môže stať a výhru môže získať len člen Eucerin Exklusiv Klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo v okamihu registrácie do súťaže a počas celej doby jej konania až do vyhlásenia výhercov a je v termíne vyhlásenia súťaže prihlásený na odber newslettra. Registrácia člena klubu môže byť uskutočnená na https://www.eucerin.sk/.

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

4) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje aspoň jedenkrát podľa čl. III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Podstatou súťaže je žrebovanie o výherca produktov Eucerin®, teda výber osoby, ktorá získa výherný balíček produktov Eucerin® formou žrebu.

2) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže prijme newsletter zaslaný v rámci registrácie v Eucerin Exklusiv Klube a napíše (zo svojho e-mailu, na ktorý je registrovaný v Eucerin Exlusiv Klube) reakciu na e-mail kontakt(et)eucerin.sk a to tak, že požiada o výherný balíček produktov Eucerin®, teda napr. uvedie, že „Chcem produkt podľa vlastného výberu (tu napíšte, o aký produkt máte záujem).“ alebo inú obsahovo totožnú správu a túto doručí v termíne konania súťaže na e-mail kontakt(et)eucerin.sk .

3) Odoslaním emailu záujemca súhlasí s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov a prehlasuje, že je starší ako 16 rokov. 

4) Záujemca sa do súťaže zaregistruje, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia pravdivých a správnych údajov podľa odstavca dva tohto článku technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

5) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže bude rozhodnou vždy len jeho poslední registrácia.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie.


IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže budú zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali, vyžrebovaní 3 výhercovia.

2) Žrebovanie bude vykonané technických správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Objektívne posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže je oprávnený učiniť výhradne usporiadateľ súťaže. 

4) Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli s registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). 

5) Následne vyžrebovaný súťažiaci zareaguje na e-mail usporiadateľa (výhernú správu) požadujúci údaje na zaslanie vzoriek na testovanie. Vyžrebovaný súťažiaci je na výhru (možnosť testovať) povinný zareagovať do 5 dní na e-mail usporiadateľa (zo svojho e-mailu, ktorým zaslal záujem na účasti v tejto súťaži podľa bodu 1 tohto článku pravidiel) a uviesť riadne a pravdivo tieto svoje údaje:
e-mailová adresa,
meno a priezvisko,
doručovacia adresa na území Slovenskej republiky.

6) Pokiaľ vyžrebovaný súťažiaci nesplní predchádzajúci bod, nestáva sa výhercom a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

7) V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

8) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

9) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 14 dní po overení jeho nároku na výhru.

10) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

11) Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu výhru v termíne konania súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj adresa bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

12) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

13) Súčasťou výhry (balíčka na testovanie) je informácia o postupe pri možnosti zverejniť recenziu na testované výrobky výhercom. 

 
V. Výhry v súťaži:


1) V súťaži sa hrá o tieto výhry:
3 x Eucerin® produkt podľa vlastného výberu:

1x Eucerin produkt podľa vlastního výberu vyžrebovaného súťažiaceho
(ďalej spoločne ako „výhra“)


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže (vykonaním súťažnej registrácie, reakciou na výzvu na účasť v súťaži) súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@eucerin.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: e-mailová komunikácia, súťažná registrácia, údaje vyplnené v reakcii na výhernú správu podľa týchto pravidiel, vrátane súťažnej recencie, a ďalej údaje o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia pri usporiadaní súťaže, a pri zverejňovaní recenzií nájde súťažiaci v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor, ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel súťaže bude počas trvania súťaže zverejnený na internetovej stránke https://www.eucerin.sk/sutaze-vyherci.

 

 

V Prahe dňa: 10. 2. 2024

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin